Növényfajok megnevezése

Hírlevél

Írta: Dr. Nemes Lajos

A növénytanban – a botanika tudományában – minden faj nemzetközileg érvényesnek elfogadott, hitelesen leírt és közölt nevet visel. A fajokat kettős latin névvel jelöljük (binominalis nomenclatura, magyar átírásban: binominális nomenklatúra). Korábban, 1735 előtt az egyes növényfajok elnevezését mondatokkal történő körülírással rögzítették a korok tudósai. A jelzett évvel kezdődően Carl Linné svéd tudós bevezette az említett kettős nevezéktant.

Miért latin nevűek a növények?

E nevezéktan bevezetésének idején a tudomány nyelve latin volt A binominális nomenklatúra latin nyelve lehetővé teszi a fajok nemzetközileg egységes elnevezését. A köznyelvben ma már nem használt ún. „holt nyelvként” a latin szavak jelentése, értelme és ragozása, a mondatok szerkesztése a századok folyamán (Kr. után kb. 100-tól) nem változott. Ez időtől a latin nyelv szabályait és szókincsét a római katolikus Egyház őrizte meg legtisztábban, a közösség hivatalos nyelveként. A növényi nevezéktan az eredeti latin szavak mellett más, legtöbbször élő nyelvekből is átvesz szavakat vagy szóelemeket. Ezeket minden esetben latinosítja a tudományos alkalmazás céljából, illetve olyan módon alkotja meg a fogalmakat, hogy latin szavakként lehessen kezelni ezeket.

Mit tartalmaz a kettős nevezéktan?

A kétszavas fogalomban az első szó a Genus vagy nemzetségnév. A növénycsalád és a faj közötti szintet jelöli. Egy nemzetség a rokon fajokat egymásba fogadó rendszertani egység. A második szó a Species vagy fajnév az egymásba átmenő alaksorozatokat magába foglaló rendszertani egység, amely az adott fajt elkülöníti a nemzetség több fajától. Két faj között minden esetben határ – fajhatár – található.
A növények nemzetség- és fajneveit azokat elsőként leíró (auctor) elnevezheti az illető faj tulajdonságairól, földrajzi fogalmakról, tárgyakról, személyekről, történelmi és néprajzi fogalmakról stb. A növényfajok tudományos leírását, nevének kiejtését a Botanikai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe (International Code of Botanical Nomenclature – ICBN szigorú formai és technikai előírásai szabályozzák az alábbiak szerint:

  1. Minden növényfaj tudományos neve két tagból, nemzetség- és fajnévből áll.
  2. A nemzetségnév mindenkor NAGY kezdőbetűvel írandó pl. Mammillaria, Echinopsis.

A fajnév mindenkor kicsi kezdőbetűvel írandó. Korábban megengedett volt ennek nagy kezdőbetűvel írása is, ha a fajt személyről nevezte el a szerző. Napjainkban ez a szokás már elavult. Ha a fajnév eredeti latin szó, akkor végződése a nemzetség nyelvtani neméhez alkalmazkodik, pl. Lobivia leptacantha. Ha idegen származású szót használ a szerző fajnévként, azt nemben, számban és esetben latinosított formában köteles leírni.

  1. A nemzetség- és fajneveket minden esetben betűhíven a LATINNYELV KIEJTÉSI SZABÁLYAI szerint ejtjük ki, tehát Lobivia jajoiana és nem „hahoniana”, Mammillaria huitzilopochtlii. Nincs lehetőség a növénynevek kiejtésénél más nemzeti nyelvek, helyi szokások vagy egyéni elképzelések „szabályainak” használatához. Az ún. tájnyelvek sem befolyásolhatják a növénynevek kiejtését.
  2. Tudományos leírás alkalmával a növények nevei után a faj leírójának neve rövidítve is közölhető, pl. Karl Schumann helyett K. Sch. Ismeretterjesztő irodalmi munkában az auctor neve mellőzhető.

Előfordulhat, hogy egy-egy faj több névvel is megjelenik írásbeli közleményekben, pl. a szerzők nem tudtak a korábbi leírásokról. Ilyen esetben az elsőbbségi szabály (prioritás) az első leírás az érvényes, a többi nevet társnévnek (latinul: synonimon, rövidítve: syn) tekintjük.
2011-ben a Nemzetközi Botanikai Kongresszus újabb állást foglalt a fenti szabályokról és egyben fontos változtatást is elfogadott, e szerint:

  • A jövőben nem szükségszerű követelmény az új fajok papíron nyomtatva közlése, mivel online megjelentetésével is érvényes a név bejegyzése, természetesen a korábbi szabályok betartásával. Újabb változtatás: A jövőben angol nyelven is megjelenhet egy új fajról hivatalos közlemény.

dr. Nemes Lajos
Szomód

Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.