Alapszabály

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen)

4078 Debrecen, Haláp tanya 93.

Alapító tagok az 1997. évi CL VI. törvény alapján közhasznú egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint:

1./ Az egyesület neve: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen)

2./ Az egyesület székhelye: 4078 Debrecen, Haláp tanya 93.

3./ Működési területe: Magyarország.

4./ Az egyesület célja: átfogó közművelődési munka keretében hatékonyan közreműködni a magyarországi pozsgásnövények botanikai kutatásában, a növények megismertetésében, közérthető ismeretterjesztés keretében, a pozsgásnövények termesztési kultúrájának fejlesztésében, koordinálásában. A kül és belföldi pozsgásnövények ismertetésével hatékonyan elősegíteni azok természetvédelmét, élőhelyüknek megóvását. Olyan országos terjesztésű, magas színvonalú kiadvány megjelentetése negyedévenként, amely a pozsgásnövényekre vonatkozó ismereteket folyamatosan közreadja.

5./ Az egyesület feladatai a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében:
a./ A termesztett, illetve nevelt pozsgás, és egyéb növényfajok tartási kultúrájának fejlesztése.
b./ A pozsgás növényfajok természetvédelmének propagálása, a védett fajok eredeti élőhelyről történő begyűjtésének megakadályozása (pl. e fajok mesterséges szaporítása révén.). A pozsgásnövények nemzetközi védelmi egyezményeinek (pl. Washingtoni Egyezmény) betartásának folyamatos hirdetése.
c./ A pozsgás növényfajok biológiai-morfológiai, rendszertani, ökológiai, fiziológiai jelenségeinek ismeretterjesztése, ezáltal a növényszeretet kialakítása általános és középiskolákban.
d./ A pozsgás növényfajok bemutatása kiállításokon és tudományos, illetve ismeretterjesztő irodalmakon keresztül.
e./ A Debreceni Egyetem ATC Botanikus Kert kaktuszgyűjteményének szakmai és tudományos támogatása.
f./ 4-6 alkalommal ismeretterjesztő (ismeretterjesztő-tudományos) folyóirat szerkesztése, kiadása, Debreceni Pozsgástár címmel, egyesületi internetes honlap kialakítása, valamint havonta 1-2 alkalommal közreadott egyesületi hírlevél megjelentetése.
g./ A természetvédelem általános, egyéb kérdéseinek megismerése és megismertetése.

6./ Az egyesület céljait nonprofit társadalmi szervezetként kívánja elérni. Politikai tevékenységet nem végez, politikai pártokkal kapcsolatot nem tart, azoktól független, azoknak támogatást nem ad, illetve nem fogad el, országgyűlési, valamint önkormányzati választásokon képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.

7./ Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat.
Egyesületünk a hatályos –1997.évi CLVI. Törvény V. fejezet 26. § c. pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységet folytat:
a. tudományos tevékenység, kutatás,
b. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismereterjesztés,
c. kulturális tevékenység
d. természetvédelem.
e. környezetvédelem.

Ennek érdekében:
a/ szolgálatait bárki igénybe veheti,
b/ vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat.
c/ gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az 5. pontban meghatározott feladatai elérésére fordítja,
d/ ülései nyilvánosak,
e/ a szervezet működése során keletkezett iratok, beszámolók, nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, saját költségén másolatot készíthet.

8./ Az egyesület tagjai:
Az egyesületnek (a) rendes, (b) pártoló), és (c) tiszteletbeli tagjai lehetnek.
A./ Rendes tagsági viszony
(1) Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, illetve jogi személy, ha a közügyektől nincsen eltiltva, részt kíván venni az egyesület tevékenységében és hozzájárul az egyesület céljainak megvalósításához, az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően ismeri el, valamint befizeti a megállapított tagdíjat.
(2) Kiskorú személy, ha 10. életévét meghaladta, a szülő vagy törvényes gyám beleegyezésével lehet tag.
(3) A rendes tagsági viszony belépési nyilatkozat benyújtásával jön létre.
(4) A tagsági viszonyt az évenkénti tagdíj-befizetésével lehet megújítani.
B./ Pártoló tag
(1) Pártoló taggá választható- az elnökséghez beadott önkéntes írásbeli jelentkezés alapján az a magyar, vagy külföldi állampolgár vagy jogi személy, aki a megállapított tagsági díjnál jelentősen magasabb pénzadománnyal, vagy jelentős és rendszeres növény- illetve magadománnyal, vagy egyéb nem pénzbeli támogatással járul hozzá az egyesület céljainak megvalósításához.
C./ Tiszteletbeli tag:
(1) Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magyar vagy külföldi állampolgár, aki az egyesület, a magyar, valamint a nemzetközi kaktuszos élet tevékenységeiben kiemelkedő módon vesz részt, vagy a pozsgás növényekre vonatkozó tudományos kutatásban, (természet) védelmében és tartási kultúrájában kimagasló eredményeket ért el.
(2) A tiszteletbeli tag megválasztását az elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határozhatja el egyszerű szótöbbséggel
(3) A pártoló és tiszteletbeli tagokat az elnökség tájékoztatja az egyesület életéről,
véleményezhetik az egyesület munkáját, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek, és választhatók az egyesület tisztségeire és testületeibe.

9./ A tagok jogai:
a./ Részt vesz az egyesület tevékenységében, annak rendezvényein.
b./ Választó és választható az egyesület szerveiben és tisztségeire.

10./ A tagok kötelezettségei:
a./ Aktív közreműködés az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában.
b./ Alapszabály betartása.
c./ A tagdíj minden év március 31-ig történő, illetve belépési nyilatkozat aláírását követő 30 napon belüli befizetése.

11./ A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ Kilépéssel, melyet a tag bármikor megkötés nélkül gyakorolhat.
b./ Kizárással.
c./ Törölni kell azt a tagot, aki a tagsági díját az esedékesség lejártától számított 30 napon belül és ezt követő írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem fizette meg. A törlésről az elnökség dönt.

12./ Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés.
b./ Elnökség.

13./ Közgyűlés:
Az egyesület legfelsőbb szerve, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b./ más társadalmi szervezetbe való belépés, azokkal egyesülés, megszűnés kimondása,
c./ az éves költségvetés és munkaterv meghatározása,
d./ az elnökség tagjainak megválasztása,
e./ az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
f./ az elnökség előterjesztése alapján a kizárás kimondása.
g./ a közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.

14./ Elnökség:
Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség.
Az elnökség tagjai:
- elnök
- titkár
- gazdasági ügyvivő
- főszerkesztő.
Az elnökség szükség szerint, de legalább két alkalommal ülésezik évente.

15./ Az elnökség feladata:
a./ két közgyűlés között irányítja az egyesület tevékenységét.
b./ dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos határkörébe,
c./ összehívja a közgyűlést,
d./ elkészíti az éves költségvetési tervet, munkatervet, beszámolót és közhasznú jelentést.

16./ Az elnökség jelölése és megválasztása:
a./ A jelölőlistára felkerülő személyre bármely, a közgyűlésen jelen lévő tag javaslatot tehet.
b./ Az elnökség megválasztására nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kerül sor.
c./ Az elnökség megválasztása egyévi időtartamra szól.

17./ A közgyűlés és elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok legalább fele jelen van. A közgyűlést határozatképtelensége esetén változatlan napirendi ponttal újabb időpontra ismételten össze kell hívni. Az ismételt összehívás újabb időpontját az első összehívás meghívójában kell közzétenni. Az itt megjelölt újabb időpontban a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes a közgyűlés.

18./ A közgyűlést és az elnökséget, az elnök távollétében a titkár hívja össze. Az ülés dátumát, legalább 8 nappal megelőzően kiküldött meghívóval, mely a napirendi pontok javaslatát is tartalmazza. A napirendi pontokat az ülésen nyílt jelöléssel és szavazással megválasztott levezető elnök előterjesztése alapján fogadják el. Az ülésen a jelenlévők nyílt szavazással jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőt választanak, akik kötelesek olyan jegyzőkönyvet vezetni, amelyből az ülések időpontja, az azon elfogadott döntések tartama, hatálya és határideje, a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

19./ A határozathozatal általános módja: nyílt szavazás, amennyiben azt a jelenlévő szavazásra jogosultak egyharmada kéri, titkos szavazást kell elrendelni. A közgyűlés és elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség szükséges az Alapszabály módosításához, és a megszűnés kimondásához. (23/b pont.)

20./ Az egyesület képviselői:
Az egyesületet az elnök, a titkár és a gazdasági ügyvivő képviseli.
Fenti személyek a képviseletre külön-külön is jogosultak.
Az egyesület számlája feletti rendelkezési jogot a gazdasági ügyvivő – mint első helyi aláíró –
valamint mellette az elnök, vagy titkár együttesen gyakorolja.

21./ Összeférhetetlenségi szabályok:
Az elnökség tagjai között egyidejűleg tisztséget közeli hozzátartozók (élettársi viszonyban állók) nem tölthetnek be. A közgyűlés, illetve elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a./ kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

22./ Az egyesület vagyona:
a./ Az egyesület vagyona tagdíjból, adományokból és egyéb bevételekből tevődik össze.
b./ Az egyesület működése érdekében a tagok által fizetendő tagdíj mértékéről a közgyűlés dönt az éves költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg.
c./ Az adománygyűjtés csak írásbeli meghatalmazás alapján végezhető.
d./ Az egyesület éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg. Ezt, illetve a mindenkori jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó bevétel esetén Felügyelő bizottság létrehozására a szükséges lépéseket megteszi az Elnökség.

23./ Az egyesület megszűnése:
a./ Ha a tagság létszáma 10 fő alá csökken.
b./ A közgyűlés határozata alapján (Alapszabály 19. pont utolsó bekezdés)
c./ Amennyiben azt jogerős bírósági határozat kimondja.

A jelenlegi Alapszabállyal nem részletezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseit és módosításait kell értelemszerűen alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2010.augusztus. 21.

Csatolt állomány(ok): 
Címkék
Flag Counter
Flag Counter since 28. february, 2013.
Flag Counter számlál 2013. február 28-tól.